Doskonałe wyniki z działalności operacyjnej Atrium

Liad Barzilai, dyrektor generalny Grupy Atrium

WARSZAWA STANIE SIĘ KLUCZOWĄ LOKALIZACJĄ STRATEGICZNEJ DYWERSYFIKACJI – WEJŚCIE NA RYNEK MIESZKAŃ NA WYNAJEM

Atrium European Real Estate Limited ogłosiła dziś wyniki finansowe za rok 2019. Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane z polskiego portfela Atrium:

 • Dochód netto Grupy z najmu, według porównywalnych danych (LfL), wzrósł o 2.4%, z czego Polska wypracowała 2%, natomiast Czechy 3% (z wyjątkiem Rosji i aktywów przeznaczonych do sprzedaży), co świadczy o wyższej jakości odzwierciedlającej bardziej zrównoważony profil portfela dochodów
 • Wysoki współczynnik komercjalizacji na koniec roku na poziomie 97,0% odzwierciedla atrakcyjność dla najemców miejskich centrów o dominującej pozycji, znajdujących się w portfelu Grupy
 • Obserwuje się stały postęp w realizacji strategii Grupy zmierzającej do zgromadzenia w portfelu prestiżowych centrów handlowych w największych miastach w Polsce i w Czechach:
 • Na dzień 31 grudnia 2019 roku, średnia wielkość aktywów w portfelu wynosiła 31 100 m.kw.¹, a średnia wartość nieruchomości wynosiła 101 mln¹ euro, w porównaniu do odpowiednio 28 800 m.kw. i 86 mln euro na dzień 31 grudnia 2018 roku, odzwierciedlając trwający proces repozycjonowania portfela w kierunku obiektów o dominującej pozycji, zlokalizowanych
  w ośrodkach miejskich.
 • Nabycie w czerwcu 2019 roku centrum handlowego King Cross w Warszawie za 43 mln euro.
 • Sprzedaż w lipcu 2019 roku dwóch centrów handlowych w Polsce za kwotę 298 mln euro, co przewyższyło ich wartość księgową o ok. 3%.
 • W styczniu 2020 roku sfinalizowano sprzedaż Atrium Duben w Zilinie na Słowacji za 37 mln euro, co odpowiada wartości księgowej nieruchomości.
 • Podpisanie w grudniu 2019 roku umowy sprzedaży portfela pięciu kolejnych drugorzędnych aktywów w Polsce za kwotę zbliżoną do ich wartości księgowej – mianowicie 36 mln euro. Transakcja powinna zakończyć się w pierwszej połowie 2020 roku.
 • Nastąpił postęp w zakresie spieniężania banku ziemi – w styczniu 2019 roku zbyto grunty
  o wartości 28 mln euro – osiągając za nie należytą wartość; te grunty stanowią 13% całkowitej wartości gruntów.
 • Program przebudowy o wartości 400 mln euro (zrealizowany w zakresie 160 mln euro do 31 grudnia 2019 roku) jest realizowany zgodnie z planem i w kolejnych etapach – do końca 2023 roku – powinien powiększyć portfel o około 50 000 m.kw. powierzchni.
 • W konsekwencji realizacji polityki strategicznych zmian, ogłoszonej przez Grupę dnia 10 grudnia 2019 roku, Spółka zawarła umowę dającą jej możliwość, pod warunkiem uzyskania odpowiednich pozwoleń, przejęcia pakietu kontrolnego udziałów w planowanym budynku mieszkalnym obejmującym ok. 900 apartamentów na wynajem w samym sercu Warszawy. W ciągu kolejnych pięciu lat przewiduje się, że Grupa zbuduje portfel stanowiący do 40% aktywów mieszkaniowych na wynajem w Warszawie i Pradze.

STABILNE WYNIKI POLSKICH AKTYWÓW W 2019 ROKU

 • Wartość rynkowa 15 nieruchomości komercyjnych Atrium w Polsce wynosi 1,7 mld euro (w roku 2018 wartość 22 nieruchomości wyniosła 2.0 mld euro), co obecnie stanowi 65% całego portfela 26 obiektów w Europie Środkowo-Wschodniej, wartego łącznie 2.6 mld euro.
 • Dochód brutto z najmu wypracowany z polskiego portfela wzrósł o 7,1%, osiągając 108 mln euro (101 mln w 2018 roku), zaś dochód netto z najmu kształtował się na poziomie 6.2%, stanowiąc 102 mln euro (96 mln euro w 2018 roku).
 • Zgodnie z porównywalnymi danymi stowarzyszenia EPRA, wzrósł zarówno dochód brutto z najmu – o 2,3% osiągając 38,8 mln euro (w roku 2018 wynosił 37,9 mln euro), jak i dochód netto z najmu – o 2,0% osiągając 37,1 mln euro (w roku 2018 wynosił 36,3 mln euro) (wartości te nie uwzględniają środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży).
 • Znacząco wzrósł współczynnik komercjalizacji według danych EPRA we wszystkich polskich nieruchomościach do 97,6% (w 2018 roku wynosił 96,2%).

(1) Z wyłączeniem środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży

Liad Barzilai, dyrektor generalny Grupy, powiedział:

„Dzisiejsze wyniki po raz kolejny odzwierciedlają namacalne sukcesy realizowanej w ostatnich latach strategii repozycjonowania aktywów, zapewniając nam portfel szybko rozwijających się dominujących obiektów skoncentrowanych w Warszawie i Pradze, które w dalszym ciągu korzystają z urbanizacji
i dobrych warunków makroekonomicznych.

Wchodząc w nową dekadę i odpowiadając na trendy strukturalne napędzające nawyki konsumenckie, w tym nawyki dotyczące zakupów i stylu życia, będziemy realizować nowo wypracowaną strategię. Będzie ona bazowała na naszej eksperckiej wiedzy, będzie wykorzystywać jakość naszego obecnego portfela oraz, wobec rozpoczęcia dywersyfikacji  aktywów w sektorze mieszkań na wynajem, ograniczy ryzyko potencjalnej zmienności przepływów pieniężnych. Dzięki temu nastąpi ewolucja kształtu naszego portfela, do którego planujemy pozyskać 5 000 wysokiej klasy mieszkań na wynajem, głównie w Warszawie. Będą one dopełnieniem dla naszych wiodących destynacji usługowo-handlowych, które obecnie posiadamy, i które są efektem skutecznej realizacji naszej strategii repozycjonowania.”

Atrium European Real Estate Limited

Grupa Atrium to jeden z wiodących właścicieli, zarządców i deweloperów centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Na dzień dzisiejszy w portfolio Grupy znajduje się 26 centrów i nieruchomości handlowych zlokalizowanych w czterech krajach, o łącznej wartości rynkowej 2,6 mld euro i całkowitej powierzchni najmu brutto wynoszącej powyżej 809 000 mkw. Spółka jest notowana na giełdzie w Wiedniu oraz Euronext Amsterdam, gdzie jest oznaczona symbolem ATRS.

W styczniu 2020 r. Atrium ogłosiło nową strategię dywersyfikacji swojego portfela poprzez inwestowanie i zarządzanie mieszkaniami na wynajem, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy.