RICS pomaga w opracowaniu jednolitego języka w zakresie zielonych inwestycji

Publikacja ostatecznej wersji unijnego sprawozdania na temat systematyki zrównoważonego rozwoju jest kamieniem milowym w zakresie działań mających na celu stworzenie zrównoważonej gospodarki globalnej.

Określenie, czym jest zielona działalność stanowi pierwszy krok w kierunku realizacji priorytetowych inwestycji w projekty niskoemisyjne i odporne na zmianę klimatu. Osiągnięcie celów UE na 2030 r. w zakresie ochrony klimatu, uzgodnionych w porozumieniu paryskim, wymaga olbrzymich inwestycji na poziomie ok. 180 mld EUR rocznie. Opublikowanie przez Komisję Europejską systematyki zrównoważonego rozwoju stanowi istotny postęp w kierunku urzeczywistnienia tego celu; jest to najbardziej kompleksowy jak dotychczas system klasyfikacji działalności w zakresie zrównoważonego rozwoju, który będzie wspierał inwestycje mające pozytywny wpływ na środowisko.

Jako członek unijnej technicznej grupy roboczej (TEG) ds. zrównoważonego finansowania, powołanej przez KE, RICS kierował przez ostanie 18 miesięcy pracami dotyczącymi środowiska zabudowanego, pomagając w zdefiniowaniu zielonych inwestycji w sektorze budowlanym. To część kompleksowej strategii UE mającej na celu pełne przejście do zrównoważonej gospodarki, jeden z kluczowych priorytetów Komisji Europejskiej oraz jeden z celów zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ. Dzięki wsparciu RICS w świeżo przyjętej systematyce uwzględnione zostały m.in. międzynarodowe standardy pomiaru powierzchni nieruchomości (IPMS)*, zapewniając w ten sposób, że oparta jest ona na globalnie spójnym systemie mierzenia powierzchni.

TEG przeanalizowała gruntownie 67 rodzajów aktywności w wielu sektorach, w tym w branży nieruchomości. Pośród nich zidentyfikowano znaczną liczbę niskoemisyjnych projektów, takich jak budowa nowych energooszczędnych budynków cechujących się niskim zapotrzebowaniem na zasoby. Doceniono także działania transformacyjne, jak szeroko zakrojone renowacje i usprawnienia w starszych budynkach, w tym montaż nowych kotłów i okien, udostępnianie technologii opartych na odnawialnych źródłach energii czy świadczenie powiązanych profesjonalnych usług.

Wyjaśniając wkład RICS w opracowanie unijnej systematyki, przewodniczący RICS, Tim Neal, powiedział:

„Opracowanie jednolitego języka dla zielonych inwestycji to istotne osiągnięcie – możemy z dużą pewnością powiedzieć, że tworzymy zrównoważone miejsca do życia i pracy. Inwestorzy chcą wiedzieć, które przedsiębiorstwa rzeczywiście przyczyniają się do tworzenia gospodarki niskoemisyjnej – odpornej na zmiany klimatu oraz będącej źródłem zaufania do naszej branży, miejsca na zrównoważone inwestycje. Cieszę się, że unijna systematyka uwzględnia międzynarodowe standardy pomiaru powierzchni nieruchomości (IPMS). Wspiera to nasze dążenia w kierunku wprowadzenia spójnych, mających zastosowanie na całym świecie zasad pomiaru i wyceny nieruchomości, stanowiących fundament opartego na zaufaniu inwestowaniu w nieruchomości i odpornych na zmiany społeczności.

Globalnym wyzwaniom w zakresie zmian klimatu i urbanizacji możemy stawić czoła jedynie działając razem. Taka współpraca otwiera przed wszystkimi uczestnikami rynku ogromne możliwości. Jako profesjonalne ciało będziemy nadal aktywnie angażować się we współpracę z globalnymi decydentami w celu zapewnienia, że przedsiębiorstwa działające w branży środowiska zabudowanego należą do liderów wdrażania zrównoważonej gospodarki globalnej”.

W jaki sposób systematyka zrównoważonego rozwoju wpłynie na sektor ochrony środowiska?

Umożliwiając właścicielom i deweloperom dostęp do dedykowanych „zielonych” produktów finansowych, systematyka będzie stymulować inwestycje w renowację budynków o niższej energooszczędności, budowę nowych, energooszczędnych budynków oraz usprawnianie eksploatacji istniejących nieruchomości.

Podmioty niebędące w stanie wykazać stosowania się do najlepszych praktyk w zgodzie z nowymi kryteriami mogą stracić konkurencyjność i zdolność do przedstawiania swojej działalności jako „zielonej”, co może z kolei prowadzić do utraty zaufania ze strony inwestorów.

Unijna inicjatywa o globalnym potencjale

Po tym, jak systematyka zrównoważonego rozwoju stanie się częścią prawa UE, będzie ona miała bezpośredni wpływ na spółki i instytucje oferujące produkty finansowe w UE, spółki, które już teraz zobowiązane są przedkładać sprawozdania niefinansowe, oraz państwa członkowskie certyfikujące zrównoważone produkty finansowe (takie, jak tzw. „zielone obligacje”).

Systematyka może mieć wpływ na środowisko zabudowane także poza UE. Od samego początku „zielone” kryteria dla budynków były tworzone w taki sposób, aby mogły mieć zastosowanie na całym świecie dzięki elastyczności w zakresie wykazywania zgodności z przyjętymi normami, co oznacza, że mogą być one stosowane globalnie.

– Koniec –

Więcej o raporcie EU Taxonomy

Więcej nt. globalnych standardów: Opracowane przez unijną techniczną grupę roboczą (TEG) ds. zrównoważonego finansowania kryteria “zielonych” inwestycji dla sektora budynków opierają się na International Property Measurement Standards (IPMS) jako standardzie pomiaru powierzchni w nowych oraz poddanych renowacji, istniejących budynkach.

O RICS:

Źródło zaufania do rynku. Jesteśmy RICS. Wszystko, co robimy, ma prowadzić do pozytywnych zmian na rynku budownictwa i nieruchomości oraz w środowisku naturalnym. Poprzez respektowanie międzynarodowych standardów, nieustanne doskonalenie zawodowe naszych członków oraz dostarczanie rzetelnych danych i analiz, dążymy do upowszechnienia i umocnienia najwyższej jakości usług w zakresie gospodarowania i zarządzania w obszarze gruntów, nieruchomości, budownictwa i infrastruktury. Nasza współpraca z innymi aktorami rynku zapewnia warunki do jego stabilnego funkcjonowania, umożliwia powstawanie nowych, lepszych miejsc do życia i pracy oraz jest siłą napędową pozytywnego oddziaływania na społeczeństwo. www.rics.org; Twitter (@RICS_Europe) LinkedIn 

Kontakt dla mediów

Laura Lindberg, RICS Head of Media & Communications, Europe
t +32 (0)2 739 4227; e llindberg@rics.org