Covid-19: Europejski sektor budowlany wymaga pilnych działań

RICS
Sygnatariusze Deklaracji RICS

Przedstawiciele europejskiego sektora budowlanego wzywają do podjęcia pilnych działań w kierunku ochrony zdrowia pracowników, wsparcia działalności gospodarczej oraz przyspieszenia procesu odbicia gospodarki.

We wspólnej deklaracji RICS i inne wiodące organizacje europejskie reprezentujące sektor budowlany, którego wartość stanowi 9% PKB UE i w którym zatrudnionych jest ponad 16 milionów Europejczyków, wzywają instytucje europejskie oraz europejskie państwa członkowskie do podjęcia skoordynowanych działań w celu:

  • Wdrożenia wymaganych i adekwatnych do sytuacji środków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, protokołów postępowania oraz wytycznych przy jednoczesnym aktywnym zaangażowaniu wszystkich interesariuszy, umożliwiając pracodawcom zagwarantowanie wymaganego poziomu ochrony pracowników.
  • Wsparcia łańcucha dostaw w procesie budowlanym poprzez uruchomienie środków umożliwiających skuteczne funkcjonowanie wewnętrznego rynku UE. W tym kontekście RICS z zadowoleniem przyjął komunikat Komisji Europejskiej w sprawie implementacji ‘zielonych pasów’ ruchu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi środków zarządzania granicami.
  • Wprowadzenia szeroko zakrojonych programów wsparcia i bodźców finansowych. Działania te nie mogą ograniczać się jedynie do wybranych sektorów o znaczeniu strategicznym lub politycznym, które mogą wymagać pełnego zakresu pomocy; musi być skierowane do pracodawców także z innych kluczowych sektorów, takich jak budownictwo, którzy również muszą uzyskać pełną uwagę i wsparcie ze strony władz.
  • Zmniejszenie obciążeń administracyjnych i obwarowań w zakresie wdrażania przez pracodawców środków tymczasowego bezrobocia.
  • Efektywny łańcuch dostaw w budownictwie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ciągłości działalności przy zachowaniu odpowiednich warunków zdrowia i bezpieczeństwa. Dlatego niezbędne jest zapewnienie swobodnego przepływu produktów budowlanych, sprzętu i usług, z pełnym poszanowaniem instrukcji wydanych przez organy zdrowia publicznego.

Na koniec, podpisujące się pod deklaracją organizacje zwracają się do Komisji Europejskiej z apelem o rozpoczęcie dialogu, gdy tylko pozwolą na to okoliczności, w kierunku wspólnej identyfikacji i wdrożenia odpowiednich środków mających na celu ograniczenie pogorszenia się koniunktury gospodarczej i ułatwienie szybkiego wznowienia pełnej aktywności w sektorze.

„W obliczu kryzysu wywołanego Covid-19 pragniemy powtórzyć nasze zobowiązanie do wspierania w działaniach władz publicznych, a także poświęcenie się naszemu najbardziej fundamentalnemu zasobowi, jakim jest dobro naszych profesjonalistów.

Wzywamy władze publiczne do wzięcia pod uwagę skali zakłóceń w sektorze budowlanym i do podjęcia wszelkich możliwych działań celem zapobieżenia, by przewidywane spowolnienie gospodarcze przekształciło się w historycznych rozmiarów krach o daleko idących konsekwencjach społecznych” – Sander Scheurwater, dyrektor ds. komunikacji i spraw zewnętrznych RICS w Europie.

Pełny tekst deklaracji: http://www.fiec.eu/en/cust/documentview.aspx?UID=0da7b8c5-92fc-4110-bba8-97a15ac6bee1

– KONIEC –

O RICS:

Źródło zaufania do rynku. Jesteśmy RICS. Wszystko, co robimy, ma prowadzić do pozytywnych zmian na rynku budownictwa i nieruchomości oraz w środowisku naturalnym. Poprzez respektowanie międzynarodowych standardów, nieustanne doskonalenie zawodowe naszych członków oraz dostarczanie rzetelnych danych i analiz, dążymy do upowszechnienia i umocnienia najwyższej jakości usług w zakresie gospodarowania i zarządzania w obszarze gruntów, nieruchomości, budownictwa i infrastruktury. Nasza współpraca z innymi aktorami rynku zapewnia warunki do jego stabilnego funkcjonowania, umożliwia powstawanie nowych, lepszych miejsc do życia i pracy oraz jest siłą napędową pozytywnego oddziaływania na społeczeństwo. www.rics.org; Twitter (@RICS_Europe) LinkedIn

Kontakt dla mediów:

Laura Lindberg, RICS Head of Media & Communications, Europe;

t +32 (0)2 739 4227; e: llindberg@rics.org

Justyna de Bure, PR RICS w Polsce

t 501 450 249 ; e debure.justyna@gmail.com

Więcej publikacji na temat budownictwa tutaj